Player list

Name Team Matches played Position
Setaregan Bahman Javan 0 5 5 0 0 0
Chooka 0 4 4 0 0 0
Chooka 0 5 4 1 0 0
Kia Academy 0 4 4 0 0 0
Foolad Novin 0 3 3 0 0 0
Sepidrood 0 3 3 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 3 3 0 0 0
Petro Palayesh 0 3 3 0 0 0
Navad Urmia 0 4 3 1 0 0
FC Yasa 0 3 3 0 0 0
Be'sat Kermanshah 0 3 3 0 0 0
Shahrdari Nowshahr 0 3 3 0 0 0
Kia Academy 0 3 3 0 0 0
Shenavar Sazi 0 2 2 0 0 0
Foolad Hormozgan 0 2 2 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 2 2 0 0 0
Chooka 0 2 2 0 0 0 Forward
FC Yasa 0 2 2 0 0 0
Shohada Babolsar 0 2 2 0 0 0
Nika Pars 0 2 2 0 0 0
Shahrdari Bam 0 2 2 0 0 0
Ayandeh Sazan 0 2 2 0 0 0
Shahrdari Hamedan 0 2 2 0 0 0
Kian Sam Babol 0 2 2 0 0 0
Shahid Ghandi 0 2 2 0 0 0
Ayandeh Sazan 0 2 2 0 1 1
Shahin Bushehr 0 2 2 0 0 0
Shahin Bushehr 0 2 2 0 0 0
Kavir Moghava 0 2 2 0 0 0
Niroye Zamini 0 2 2 0 0 0
Shohada Babolsar 0 2 2 0 0 0
Navad Urmia 0 2 2 0 0 0
Shahrdari Nowshahr 0 2 2 0 0 0
Shahrdari Bam 0 2 2 0 0 0
Shohada Razakan 0 2 2 0 0 0
Shenavar Sazi 0 3 2 1 0 0
Niroye Zamini 0 2 2 0 0 0
Nika Pars 0 2 2 0 0 0
Ayandeh Sazan 0 2 2 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 2 2 0 0 0
Sepidrood 0 2 2 0 1 0
Sepidrood 0 2 2 0 0 0
Petro Palayesh 0 1 1 0 0 0
Pas 0 1 1 0 0 0
Shohada Babolsar 0 1 1 0 0 0
Nika Pars 0 1 1 0 0 0
Kia Academy 0 1 1 0 0 0
Shahrdari Nowshahr 0 2 1 1 0 0 Forward
Shahrdari Nowshahr 0 1 1 0 0 0
Nika Pars 0 1 1 0 0 0
Top